Regulamin

Regulamin sklepu internetowego W-MULTIMEDIA

§ 1 Definicje

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://www.w-multimedia.pl/regulamin
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.w-multimedia.pl.
 • Sprzedawca – Łukasz Waleszczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą W-MULTIMEDIA, ul. Wrocławska 28/2, 10-250 Olsztyn, NIP: 739-354-22-49.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 • Przez Sklep, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kursów filmowych, fotograficznych i marketingowych w formie elektronicznej, umożliwiając Kupującemu dostęp do tych kursów po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym.
 • Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 • Do zakupu kursów niezbędny jest dostęp do Internetu oraz aktywny adres e-mail.

 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Sprzedawca świadczy usługę polegającą na umożliwieniu Kupującemu dostępu do zakupionych kursów filmowych, fotograficznych i marketingowych poprzez Internet.
 • Kupujący zobowiązany jest dokonać opłaty za wybrany kurs poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy.
 • Dostęp do kursu zostanie udostępniony Kupującemu po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.

 

§ 4 Prawa własności intelektualnej

 • Kursy dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego, do których prawa przysługują Sprzedawcy.
 • Rozpowszechnianie kursów bez zgody Sprzedawcy jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 5 Zawieranie umowy

 • Zakup kursu odbywa się poprzez:
 • a) Dodanie kursu do koszyka poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka",
 • b) Przejście do kasy i wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności,
 • c) Zaakceptowanie Regulaminu – akceptacja Regulaminu jest niezbędna do zakupu,
 • d) Wybór sposobu płatności oraz potwierdzenie zakupu poprzez kliknięcie przycisku "Kupuję i płacę".
 • Po skutecznej płatności, Kupujący otrzyma dostęp do zakupionego kursu poprzez unikalny link przesłany na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§ 6 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 • Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu kursu.
 • Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku kursów dostarczanych w formie elektronicznej, jeżeli Konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie dostarczania przed upływem terminu do odstąpienia.
 • Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia Konsumenta wysłanego na adres e-mail: kontakt@w-multimedia.pl.

 

§ 7 Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu kursy wolne od wad.
 • W przypadku stwierdzenia wady kursu, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa. Sklep nie korzysta z plików cookies.

 

§ 9 Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację dotyczącą zakupionego kursu.
 2. Reklamację można złożyć poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Kontakt".
 3. W tytule wiadomości reklamacyjnej należy wpisać słowo "REKLAMACJA", a także podać datę zakupu oraz nazwę zakupionego kursu.
 4. W treści reklamacji Kupujący powinien dokładnie opisać powód reklamacji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia reklamacji, jeżeli nie jest ona oparta na technicznym mankamencie kursu, czyli defektach audio lub wideo uniemożliwiających poprawne odtworzenie kursu na komputerze Klienta.
 6. Zawartość merytoryczna kursu nie może być podstawą do uznania reklamacji.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania i poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu, ofert oraz cen w Sklepie.
 • Regulamin może ulec zmianie. Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu podlegają dotychczasowym warunkom.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2023 roku.
 • Wszelkie spory rozpatrywane będą przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

 

§ 11 Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym wynikłe z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

 

Podpis:

Łukasz Waleszczyński

Właściciel W-MULTIMEDIA

Data: 01.09.2023